PT

Portal Techniczny

III Światowy Zjazd Inzynierów Polskich

Data publikacji: 26.03.2016 godz.09:05
Autor: Adam
logoiiiszip_8fbd6.jpg (rozmiar: 9.33 kB)

Idea organizowania sympozjów „Polacy Razem” zrodziła się na XXII Kongresie Techników Polskich (Warszawa, listopad 1992 r.), w którym uczestniczyli przedstawiciele polonijnych organizacji inżynierskich. Miały one na celu wzajemne poznanie się inżynierów i techników polskich pracujących w Polsce i poza granicami oraz prezentacja ich wkładu w rozwój techniki światowej.

Idea organizowania sympozjów „Polacy Razem” zrodziła się na XXII Kongresie Techników Polskich (Warszawa, listopad 1992 r.), w którym uczestniczyli przedstawiciele polonijnych organizacji inżynierskich. Miały one na celu wzajemne poznanie się inżynierów i techników polskich pracujących w Polsce i poza granicami oraz prezentacja ich wkładu w rozwój techniki światowej.

„Polacy Razem”

I Sympozjum "Polacy Razem" Organizatorami pierwszego sympozjum, które odbyło się w Warszawskim Domu Technika w 1996 r. była Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Fundacja Polonia, Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, Fundacja „Warszawa 2012” i Akademia Inżynierska w Polsce. Sympozjum miało na celu przypomnienie zasług polskich inżynierów w rozwoju techniki w kraju i na świecie. Uczestnicy Zjazdu ze Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii omówili udział polskich inżynierów w zwycięstwie nad III Rzeszą. Referenci z Polski zaprezentowali dorobek inżynierów w II Rzeczpospolitej. Wygłoszono też referaty specjalistyczne z zakresu architektury, urbanistyki i konstrukcji. Sympozjum zgromadziło blisko 100 uczestników z Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii i Polski.

II Sympozjum „Polacy razem” odbyło się również w Warszawie w 1999 r. Jego organizatorami, oprócz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, były: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii oraz Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie. Zaprezentowano na nim osiągnięcia polskich inżynierów i techników w budownictwie komunikacyjnym. Przypomniano osiągnięcia Ernesta Malinowskiego (w setną rocznicę śmierci) budowniczego położonej najwyżej na świecie (do 2008 r.) Centralnej Kolei Transandyjskiej. Zaprezentowano także postać Rudolfa Modrzejewskiego – budowniczego wielkich mostów w Ameryce oraz sylwetkę i dorobek Stanisława Kierbedzia – protoplasty euroinżyniera z XIX w. W sympozjum brali udział przedstawiciele polskich stowarzyszeń technicznych z: Austrii, Kanady, Litwy, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

III Sympozjum „Polacy razem” odbyło się z okazji 60-lecia Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii w Londynie w 2000 r. Zorganizowane zostało wspólnie przez Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii i Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie i Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu (IWP) w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK) w Londynie. W sympozjum uczestniczyli: ambasador RP w Wielkiej Brytanii Stanisław Komorowski oraz ostatni prezydent Polski na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Instytut Włókien Naturalnych zorganizował pokaz mody z materiałów wykonanych z włókien naturalnych, a Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie – wystawę książki naukowo-technicznej oraz spotkanie biznesowe poświęcone współpracy między firmami w Wielkiej Brytanii i w Polsce.

IV Sympozjum „Polacy Razem” odbyło się w Domu Kultury Polskiej na Litwie w Wilnie, w 2004 r. Organizatorem sympozjum były: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich na Litwie, oraz Dom Kultury Polskiej w Wilnie. W obradach wzięło udział ponad 250 uczestników reprezentujących inżynierów i techników polskiego pochodzenia z różnych krajów. IV Sympozjum odbyło się w roku przystąpienia Litwy i Polski do Unii Europejskiej. Głównym tematem spotkania były osiągnięcia polskiej myśli technicznej w dziedzinie optoelektroniki, a zwłaszcza niebieski laser. Sympozjum towarzyszyła wystawa rozwiązań technicznych oraz bogata ekspozycja książek. Szczególnym punktem programu było zwiedzanie Wilna oraz miejsca urodzenia i chrztu marszałka Józefa Piłsudskiego.

V Sympozjum „Polacy Razem” odbyło się w Austrii w Wiedniu, w 2006 r. Organizatorami były: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii, Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii. Tradycyjnie duża część sympozjum było poświęcona wymianie doświadczeń między polonijnymi organizacjami inżynierskimi i FSNTNOT. Wiodącym zagadnieniem technicznym spotkania była energia odnawialna i jądrowa. Zgodnie z tradycją sympozjów „Polacy Razem”, w ostatnim dniu uczestnicy zwiedzili Wiedeń, a zwłaszcza miejsca związane z Polską i zwycięstwem króla Jana Sobieskiego.

ŚWIATOWE ZJAZDY INŻYNIERÓW POLSKICH

Sukces sympozjów „Polacy Razem” oraz rozszerzenie kontaktów Polonii technicznej z organizacjami inżynierskimi, instytucjami naukowymi i firmami w kraju spowodowało, że przedstawiciele polonii technicznej i polskiej uznali za celowe nadanie większej rangi spotkaniom polskich inżynierów z całego świata. Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej wyszła z inicjatywą zorganizowania I Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich. Podjęły tę inicjatywę Politechnika Warszawska i FSNT-NOT.

I Światowy Zjazd Inżynierów Polskich odbył się w dniach 8-10 września 2010 r. w Warszawie pod hasłem „Inżynierowie ojczyźnie i światu”. Patronat honorowy sprawował marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Odbyło się 7 sesji panelowych i 17 tematycznych. Rozpoczęcie i zakończenie I ŚZIP odbyło się na Politechnice Warszawskiej. Drugi dzień I ŚZIP przebiegał pod hasłem Polacy Razem, nawiązującym do wcześniejszych sympozjów „Polacy Razem” i miał miejsce w Warszawskim Domu Technika. Zjazd uchwalił przesłanie, w którym zapisano m.in., iż Zjazdy będą się odbywały, co 3 lata. Ich tematyka będzie koncentrowała się na możliwościach korzystania z doświadczenia polonijnych inżynierów w podnoszeniu konkurencyjności polskiej nauki, techniki i gospodarki oraz zacieśnianiu współpracy.

II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich odbył się w Warszawie w dniach 26-28 czerwca 2013 r. pod niezmienionym hasłem: „Inżynierowie ojczyźnie i światu”. Jego organizatorami byli: Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelna Organizacja Techniczne, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Politechnika Warszawska. Zjazd odbył się pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Inauguracja Zjazdu miała tradycyjnie miejsce na Politechnice Warszawskiej. Obrady drugiego dnia odbywały się w Warszawskim Domu Technika. Trzeciego dnia II ŚZIP uczestnicy zwiedzali instytutu badawcze: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Kolejnictwa, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Instytut Technologii Elektronowej, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych oraz firmę ASMET. Zjazd przyjął przesłanie oraz wnioski dotyczące: transferu technologii z nauki do przemysłu, kształcenia inżynierów i udziału technicznej Polonii w życiu kraju oraz wsparcia jej przez Polskę.

III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich odbędzie się wspólnie z XXV Kongresem Techników Polskich w czerwcu 2016 r. we Wrocławiu.