Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2015
bezpłatne szkolenia dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Miejsce szkolenia: Łódź

ΣInformacje ogólne

Bezpieczne Praktyki i Środowisko.

Szkolenia dla studentów zamierzających obyć staż, praktyki lub podjąć pracę zarobkową.

Szkolenia trwają dwa dni. Pierwszy dzień, teoretyczny poświęcony jest tematyce m.in:
Prawa Pracy, BHP, ochronie p-poż, organizacji bezpiecznej pracy, pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych oraz zagadnieniom urządzeń poddozorowych.
Drugiego dnia, odbywać się będą warsztaty z pierwszej pomocy, dowiesz jak pomóc poszkodowanemu w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Wykłady prowadzone są przez specjalistów z Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Dozory Technicznego, Urzędu Regulacji Energetyki.

Warsztaty z pierwszej pomocy przeprowadzi Studenckie Koło Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof im. doktora n. med. Adama Rasmusa, działające na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniach:

 

 1. Podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie ochrony przez różnymi zagrożeniami w środowisku pracy.
 2. Zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy, praktyk, staży mogącymi stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia praktykantów, stażystów, pracowników podczas pierwszej pracy oraz z odpowiednimi środkami zapobiegawczymi.
 3. Zapoznanie się z podstawowymi przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy i w innych przepisach, oraz z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakresie właściwym do wykonywania pracy, praktyk lub stażu.
 4. Umożliwienie i nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie oraz innych, postępowanie w sytuacjach awaryjnych oraz udzielanie pomocy osobie, które uległa wypadkowi.
 5. Zapoznanie się z zagrożeniami przy wykonywaniu pracy przy urządzeniach podlegających dozorowi technicznemu , urządzeniach i instalacjach energetycznych.
 6. Zaznajomienie się z typowymi wypadkami przy pracy oraz innymi zdarzeniami losowymi podczas odbywania praktyk lub stażu.
 7. Umożliwienie zdobycia umiejętności w dotarciu do organów nadzoru nad warunkami pracy.
 8. Zapoznanie uczestników z zasadami przyznawania świadczeń z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, warunków nabywania praw do świadczeń, zasadach i trybach przyznawania.

 Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat w języku polskim oraz angielskim.

W razie potrzeby uczestnik szkolenia może otrzymać usprawiedliwienie, za nieobecność na zajęciach (laboratoria ze względu na swoją specyfikę trzeba będzie odrobić).

# Agenda

 • 28 kwiecień 2015
 • 12:15 — 12:30
  Przywitanie Uczestników
  Przedstawiciel NOT, Przedstawiciel Samorządu Studenckiego PŁ.
 • 12:30 — 13:15
  Prawo pracy, obowiązki pracodawcy i pracobiorcy, bezpieczeństwo i higiena pracy (zagrożenia i profilaktyka)
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • 13:15 — 14:00
  Dozór urządzeń technicznych, uprawnienia zawodowe
  Urząd Dozoru Technicznego
 • 14:00 — 14:15
  Przerwa
  Brak informacji o prezenterze
 • 14:15 — 15:00
  Oszczędność Energii i Ochrona Środowiska
  Urząd Regulacji Energetyki
 • 15:00 — 15:45
  Przypadki podczas odbywania praktyk, informacje o ubezpieczeniach
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • 15:45 — 16:00
  Przerwa
  Brak informacji o prezenterze
 • 16:00 — 17:30
  Ochrona Przeciwpożarowa, pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych.
  Państwowa Straż Pożarna
 • 29 kwiecień 2015
 • 11:00 — 17:00
  Warsztaty Pierwsza Pomoc
  Studenckie Koło Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof im. doktora n. med. Adama Rasmusa
 • 23 czerwiec 2016
 • 09:30 — 10:00
  Rejestracja uczestników
  Brak informacji o prezenterze